Odbor za financije i proračun

KLASA: 400-01/15-03/7
URBROJ:2109/1-02-15-01
Čakovec, 06.03.2015.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
11. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 16.03.2015. godine (ponedjeljak) u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI

2. a) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2015. GODINI
b) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA OSNOVNE ŠKOLE KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2015. GODINI
c) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2015. GODINI

3. a) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2015. GODINI TE UČENIČKIH DOMOVA U 2015. GODINI
b) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKOG DOMA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2015. GODINI

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POPISU PRIORITETA ZA RASPORED DODIJELJENIH SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI

5. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2015. GODINU

6. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2015. GODINI

7. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI

8. PRIJEDLOG PLANA NABAVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

9. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“
Svi materijali dostavljaju se uz poziv za 12. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 040/374-116.
S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Dragutin Glavina,v.r.