POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE OGLASA
ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

KLASA: 112-01/15-03/1
URBROJ: 2109/1-03-15-42
Čakovec, 6.02.2015.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove župana Međimurske županije, objavljuje slijedeću

O B A V I J E S T
O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE
ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

I

Pisano testiranje kandidata održati će se dana 16. 02. 2015. godine u 9, 00 sati, na adresi: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, Čakovec, Ruđera Boškovića 2. – mala vijećnica.

II

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao svoju prijavu.
Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme utvrdilo je listu kandidata koji udovoljavaju formalnim uvjetima propisanim oglasom.

Za Kandidate koji su se javili za radno mjesto „stručni referent za protokol“ i koji udovoljavaju formalnim uvjetima, testiranje će se održati 16. 02. 2015. godine, s početkom u 9,00 sati u maloj vijećnici Međimurske županije.

Formalnim uvjetima udovoljavaju slijedeći kandidati:
1. MATEJA GOŠĆIEJ iz Dunjkovca, Nova ulica 24
2. ANJA JAKOPČEVIĆ iz Čakovca, Strossmayerova 7A.

Svakom kandidatu će biti upućen još i pisani poziv o vremenu testiranja.

III

Intervju s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, održati će se naknadno, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.

IV

Upute i obavijesti kandidatima, te pravila i postupak prethodne provjere iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljene su na web stranici Međimurske županije- www.međimurska-zupanija.hr

Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE OGLASA

 

Izvorni dokument (PDF)