Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za dodjelu potpora učenicima srednjih škola i studentima u 2014. godini

Datum objave: 31. listopada 2014.

POZIVI 2011

Temeljem članka 10. Statuta Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec (dalje: Zaklada) i članka 1. stavak 1. Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu potpora i pomoći Zaklade od 09.05.2014. (dalje: Pravilnik) Upravni odbor Zaklade raspisuje:

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA
UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA U 2014. GODINI

 

 

1. Potpore učenicima srednjih škola:
1.1. Potpore se dodjeljuju se isključivo redovnim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina prije raspisivanja ovog poziva, ukoliko ukupni dohodak kućanstva učenika, po članu, mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice za 2013. godinu (50% proračunske osnovice za 2013. godinu iznosi 1.663,00 kn).

1.2. Zainteresirani učenici dužni su prilikom prijave na javni poziv dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- ispunjenu prijavu (Obrazac - 1),
- potvrdu o redovnom upisu u srednju školu,
- potvrdu o prebivalištu iz koje je vidljiva činjenica da podnositelj prijave ima prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina,
- presliku posljednjeg odreska od plaće, mirovine ili invalidnine, odnosno ostalih stalnih primanja svakog od članova zajedničkog domaćinstva,
- potvrdu o nezaposlenosti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Čakovec za nezaposlene članove,
- potvrdu nadležne Porezne uprave o visini dohotka,
- narudžbenicu, ponudu, ugovor ili druga vjerodostojnu dokumentaciju iz koje je vidljiva cijena, roba/usluga iz koje će se plaćati iz potpore.
Učenici srednjih škola prilikom prijave na javni poziv mogu dostaviti, ukoliko posjeduju i sljedeću dokumentaciju:
- rješenje o skrbništvu izdano od strane Centra za socijalnu skrb ili sudsko rješenje o lišenju roditeljske skrbi,
- rješenje o skrbi izvan vlastite obitelji izdano od strane Centra za socijalnu skrb.

 

2. Potpore studentima visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj:
2.1. Potpore za studij dodjeljuju se isključivo redovnim studentima visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj koji imaju prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju najmanje pet godina prije raspisivanja ovog poziva. Potpore studentima daju se na osnovi socijalnog kriterija te kriterija izvrsnosti.

2.1.1. Potpora prema socijalnom kriteriju može se dati studentu ukoliko ukupni dohodak kućanstva, po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice u 2013. godini (50% proračunske osnovice za 2013. godinu iznosi 1.663,00 kn).

2.1.2. Zainteresirani studenti dužni su prilikom prijave na javni poziv dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- ispunjenu prijavu (Obrazac – 2),
- potvrdu o redovnom upisu na studij,
- potvrdu o prebivalištu iz koje je vidljivo činjenica da podnositelj prijave ima prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina,
- presliku posljednjeg odreska od plaće, mirovine ili invalidnine, odnosno ostalih stalnih primanja svakog od članova zajedničkog domaćinstva,
- potvrdu o nezaposlenosti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Čakovec za nezaposlene članove,
- potvrdu nadležne Porezne uprave o visini dohotka,
- narudžbenicu, ponudu, ugovor ili druga vjerodostojnu dokumentaciju iz koje je vidljiva cijena, roba/usluga koja će se plaćati iz potpore.
Studenti prilikom prijave na javni poziv mogu dostaviti, ukoliko posjeduju, i sljedeću dokumentaciju:
- rješenje o skrbništvu izdano od strane Centra za socijalnu skrb ili sudsko rješenje o lišenju roditeljske skrbi,
- rješenje o skrbi izvan vlastite obitelji izdano od strane Centra za socijalnu skrb.

2.2.1. Potpora prema kriteriju izvrsnosti dodjeljuje se samo redovnim studentima 2. i 3. godine dodiplomskog studija, studentima diplomskih studija i studentima 2.,3.,4.,5. i 6. godine integriranih studija, a koji su tijekom akademske godine 2013/2014 ispunili sve svoje studentske obveze (položeni svi studijskim programom predviđeni ispiti za odnosnu godinu čime su ostvarili maksimalan broj ECTS bodova) te koji su ostvarili prosjek ocjena od 4,50 naviše.

2.2.2. Studenti su prilikom prijave na javni poziv dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- ispunjenu prijavu (Obrazac – 3 )
- potvrdu o redovnom upisu na studij,
- potvrdu o prebivalištu iz koje je vidljivo da podnositelj prijave ima prijavljeno prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina,
- odgovarajuću ispravu visokoobrazovne ustanove iz koje je razvidan podatak o ostvarenom maksimalnom broju bodova, prosjeku ocjena te podatak da je prijavitelj položio sve ispite (sve tijekom akademske godine koja je prethodila godini u kojoj se dodjeljuju potpore),
- narudžbenicu, ponudu, ugovor ili drugu vjerodostojnu dokumentaciju iz koje je vidljiva cijena, roba/usluga koja će se plaćati iz potpora.
- ukoliko posjeduju, dokaze o osvojenim nagradama i priznanjima, objavljenim stručnim radovima, ostvarenim javnim ili sportskim nastupima ili dokaze o umjetničkim, kulturnim odnosno volonterskim aktivnostima i sl.< /p>

 

3. Potpore studentima za poslijediplomske studije:
3.1. Potpora za poslijediplomski studij dodjeljuje se studentima poslijediplomskih studija u Republici Hrvatskoj i zemljama Europske unije.

3.2. Potpora za poslijediplomski studij dodjeljuje se prvenstveno studentima doktorskih studija za financiranje istraživanja, pripremu doktorskih radova i troškove obrane doktorske disertacije.

3.3 Studenti su prilikom prijave na javni poziv dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- ispunjenu prijavu (Obrazac - 4)
- potvrdu o upisu na poslijediplomski studij
- potvrdu o prebivalištu iz koje je vidljivo da podnositelj prijave ima prijavljeno prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina,
- odgovarajuću ispravu visokoobrazovne ustanove iz koje je razvidan podatak o ostvarenom maksimalnom broju bodova, prosjeku ocjena te podatak da je prijavitelj položio sve ispite (sve tijekom akademske godine koja je prethodila godini u kojoj se dodjeljuju potpore),
- obrazloženje prijavitelja iz kojeg je vidljivo da je rad od neposrednog interesa za gospodarski, kulturni, obrazovni i znanstveni razvoj Međimurske županije

3.4. Prednost pri dodjeli potpora za istraživanja i za pripremu doktorskih radova imat će doktoranti s većim prosjekom ocjena postignutih na doktorskom studiju, te oni čiji su radovi vezani uz teme od neposrednog interesa za gospodarski, kulturni, obrazovni i znanstveni razvoj Međimurske županije

 

4. Potpore za cjeloživotno učenje:
4.1. Potpora za cjeloživotno učenje dodjeljuje se prijaviteljima za završetak srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, specijalizacije, upisnine, troškova školarine, literature i slične troškove za stjecanje prvog zanimanja.

4.2. Prijavitelji su prilikom prijave na javni poziv dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- ispunjenu prijavu (Obrazac - 5)
- potvrdu o upisu u srednju školu, visokoškolsku ustanovu, specijalizaciji i slično
- potvrdu o prebivalištu iz koje je vidljivo da podnositelj prijave ima prijavljeno prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina,
- obrazloženje prijavitelja iz kojeg je vidljivo da je rad od neposrednog interesa za gospodarski, kulturni, obrazovni i znanstveni razvoj Međimurske županije
- narudžbenica, ponuda, ugovor ili druga vjerodostojna dokumentacija iz koje je vidljiva cijena, roba/usluga koja će se plaćati iz potpora

5. Zajednički uvjeti:
5.1. Potpore učenicima i studentima dodjeljuju se namjenski i to za plaćanje dijela opskrbnine za smještaj učenika u učeničke/studentske domove, kupnju knjiga, pribora, opreme i materijala za nastavu, izlete i ostale slične namjene, čiju opravdanost utvrđuje Upravni odbor Zaklade.

5.2. Iznimno, Upravni odbor Zaklade na zahtjev učenika/studenta može odlučiti da se dio sredstava korisniku isplati u novcu i to najviše do 40 % ukupno odobrene pomoći.

 

6. Završne odredbe:
6.1. Zainteresirane osobe dostavljaju prijave na ovaj javni poziv sa svom traženom dokumentacijom u zatvorenim kuvertama na adresu: Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec, R. Boškovića 2, 40000 Čakovec. Rok za dostavu prijava je 21. studeni 2014. godine.

6.2. Odluku o dodjeli potpora, na temelju prethodno usvojenih kriterija, donosi Upravni odbor Zaklade, ovisno o broju zaprimljenih prijava i raspoloživim sredstvima Zaklade. Rezultati javnog poziva biti će službeno objavljeni na mrežnim stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr najkasnije do 22. prosinca 2014. godine.

6.3. Zaklada će sa svakim primateljem potpore zaključiti ugovor kojim će se obvezati na osiguranje i isplatu odobrenih potpora, a primatelj pomoći na njihovo namjensko trošenje te na ispunjavanje preuzetih obveza i prihvaćenih rokova završetka školovanja te na izvješćivanje Zaklade o svom napredovanju u obrazovanju.

6.4. Primjerci traženih obrazaca mogu se preuzeti na www.medjimurska-zupanija.hr

6.5. Dodatne informacije u vezi predmetnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Međimurske županije na telefon: 040/374-225, radnim danom od 08,00 do 13,00 sati i putem elektronske pošte: zaklada.dr.vinko.zganec@medjimurska-zupanija.hr

 

Čakovec, 31. listopada 2014. godine

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
Sandra Herman, univ.spec.oec.

 

Prilozi:

Obrazac-1 (XLS)

Obrazac-2 (XLS)

Obrazac-3 (XLS)

Obrazac-4 (XLS)

Obrazac-5 (XLS)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content