Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Datum objave: 13. listopada 2014.

OBAVIJESTI 2011

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

 

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 14.10.2014. godine, objavljen je oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika – voditelja projekta, na određeno vrijeme u Upravni odjel za društvene djelatnosti, te se daju upute kako slijedi:

Prijave na oglas podnose se zaključno do 22.10.2014. godine

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Opis poslova višeg stručnog suradnika – voditelja projekta „ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI“:
- prati aktivnosti na projektu
- provodi postupak javne nabave
- piše narativne i financijske izvještaje
- prikuplja podatke po lokacijama te obavlja ostale administrativne poslove vezan uz projekt

Podaci o plaći:
Plaća iznosi 8.133,68 kuna bruto, a osigurava se iz sredstava dobivenih za realizaciju projekta.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:
Za kandidate prijavljene na oglas koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na oglas.

Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu oglasa. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Pisana provjera znanja sastoji se od 3 cjeline (A-C) jer će se kroz pisano testiranje utvrđivati znanje iz pravnih izvora, provjere stručnog znanja iz područja obrazovanja i poznavanja stranog jezika.

Za svaki dio provjere određuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz pisane provjere znanja i sposobnosti. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom projektu.

Kandidati koji će moći pristupiti intervjuu, bit će o tome obaviješteni.

 

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

Područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11.) , 144/12 i 19/13)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12 i 94/13)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

Postupak testiranja
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.
Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja te prijevod s engleskog na hrvatski i obrnuto.

Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta.
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju
kandidata.

Poziv za testiranje bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici Međimurske županije - www.medjimurska-zupanija. hr i na oglasnoj ploči Međimurske žuapnije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

 

Ostale upute.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u oglasu i to u obliku navedenom u oglasu budući da manjak samo jedne isp
rave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u oglasu isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka u oglasu.

 

Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvijete za prijam u službu navedene u oglasu ne upućuju se u dalji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content