Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za zakup zemljišta u vlasništvu Međimurske županije (kat. čest. 1700/2, k.o. Čakovec)

Datum objave: 8. svibnja 2014.

NATJECAJI 2011

Na temelju odredbe članka 37. Statuta Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije br. 26/10, 4/13 i 6/13-pročišćeni tekst), župan Međimurske županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za zakup zemljišta u vlasništvu Međimurske županije
(kat. čest. 1700/2, k.o. Čakovec)

I. Predmet javnog natječaja je davanje u zakup dijela zemljišta u vlasništvu Međimurske županije upisanog kod Općinskog suda u Čakovcu, zk. ul. 7761, k.o. Čakovec, kat. čest. 1134/53/1/1, u naravi pašnjak (identična s kat.čest.br. 1700/2, k.o. Čakovec) ukupne površine 139.542,27 m2, 13,95 ha.

 

Namjena za koju se zemljišta daje u zakup: isključivo za uzgoj jednogodišnjih poljoprivrednih kultura. Opisana nekretnina je neizgrađena površina, a ista je sukladna čestici br. 17 iz DPU-a Gospodarske zone Istok – sjeverni dio u Čakovcu, te se može do njene prenamjene u planirani sadržaj koristiti za poljoprivrednu/poljodjeljsku proizvodnju. Predmetna nekretnina daje se u zakup u viđenom stanju. Zakupoprimac sam snosi troškove privođenja zemljišta opisanoj namjeni.

Vrijeme trajanja zakupa: 3 (tri) godine. Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu u bilo koje vrijeme u slučaju da odluči prodati predmetno zemljište, a uz poštivanje ugovorenih otkaznih rokova.

 

II. Početna cijena godišnje zakupnine za 13, 95 ha iznosi 3.735,00 kuna (267,74 kn/ha). Ponuda se može iskazati isključivo za cjelokupnu površinu.

 

III. Pisana ponuda mora obavezno sadržavati:
- ime i prezime odnosno naziv i adresu ponuditelja, JMBG/OIB za fizičke osobe, odnosno MB/OIB za pravne osobe,
- ponuđeni godišnji iznos zakupnine u kunama,
- program uzgoja jednogodišnjih poljoprivrednih kultura,
- preslika osobne iskaznice, odnosno preslika rješenja/isprave o upisu u sudski ili obrtni registar ili preslika rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- dokaz o uplati jamčevine te IBAN ponuditelja i naziv banke na koji se uplaćena jamčevina vraća,
- izjava prijavitelja da isti nema nepodmirenih obveza prema Međimurskoj županiji.

 

IV. Svaki podnositelj ponude dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 200,00 kuna na poslovni račun Međimurske županije koji se vodi kod Privredne banke Zagreb – dioničko društvo IBAN: HR76 2340 0091 8000 2000 4, poziv na broj 68 7315 – OIB (za pravne i fizičke osobe), s naznakom „Jamčevina za zakup zemljišta k.č.br. 1700/2“. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, iznos jamčevine bit će uključen u zakupninu, a ostalima se jamčevina vraća u roku od 15 dana, bez obračuna bilo kakvih kamata.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

V. Najpovoljnijom ponudom utvrdit će se ponuda s najvišim iznosom zakupnine. O donesenoj odluci obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka. Na temelju najpovoljnije ponude, podnositelj ponude i župan Međimurske županije sklapaju ugovor o zakupu zemljišta, a troškove solemnizacije ugovora snosi zakupoprimac. Zakupnina se plaća u godišnjim iznosima, na način i u rokovima koji će biti utvrđeni ugovorom o zakupu.

 

VI. Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu, preporučenom pošiljkom, s dokumentacijom na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, s naznakom:»Ponuda za zakup zemljišta k.č.br. 1700/2«. Rok za dostavu je do petka 16. svibnja 2014. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

 

VII. Međimurska županija nije obvezna prihvatiti ni jednu pristiglu ponudu i ima pravo poništiti natječaj i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obvezi objasniti takvu odluku.

 

Župan
Matija Posavec, mag. ing.

KLASA: 406-01/14-02/7
URBROJ: 2109/1-01-14-1
Čakovec, 06. svibnja 2014. godine

 

 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content