Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

6. sjednica Skupštine Međimurske županije

Datum objave: 10. ožujka 2014.

20. ožujka 2014. godine (četvrtak) u 9,00 sati
 
KLASA: 021-05/14-03/2
URBROJ:2109/1-02-14-01
Čakovec, 11.03.2014.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst),
s a z i v a m
6. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 20. ožujka 2014. godine (četvrtak) u 9,00 sati
Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
 
1. PRIJEDLOZI ODLUKA O DODJELI NAGRADE „ZRINSKI“ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je Odbor za dodjelu javnih priznanja.
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan i predsjednik Odbora.
 
2. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan.
 
3. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA „MESAP“ d.o.o. O REPROGRAMU KRATKOROČNOG KREDITA SA ZASNIVANJEM ZALOŽNOG PRAVA NA PRAVU GRAĐENJA BROJ 5010453768.
- predlagatelj je župan Međimurske županije.
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vitomir Kirić, v.d. direktora MESAP-a.
 
5. RASPRAVA O REORGANIZACIJI SUSTAVA DRŽAVNE UPRAVE I REORGANIZACIJI SUDSTVA.
- predlagateljica je Petra Kovačić, mag.iur., vijećnica Županijske skupštine.
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Petra Kovačić, mag.iur., vijećnica u Skupštini Međimurske županije.
 
6. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ODABIR STRATEŠKOG POSLOVNOG PARTNERA LJEKARNE ČAKOVEC.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJU I NADLEŽNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
8. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
9. PRIJEDLOG PLANA NABAVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Alen Kajmović, mag.paed.i soc., pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Goran Gotal, dipl.iur., voditelj Odsjeka za javnu nabavu.
 
10. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU DODATKA III. SPORAZUMU O OSNIVANJU CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
11. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA BROJ 34/2014 O OSNIVANJU PRAVA STVARNE SLUŽNOSTI VODOVA.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
12. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU DODATKA 1. UGOVORU O OSNIVANJU CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
13. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU KULTURNOG VIJEĆA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
14. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE I IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan i upravitelj Zaklade.
 
15. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mirjana Pintar, dipl.ing.arh., ravnateljica Zavoda.
 
16. a) IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2013. GODINU.
b) PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mario Klobučarić, dip.ing.el/univ.spec.oec., direktor MENEA-e.
 
17. IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
 
18. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI I PROGRAM RADA ZA 2014. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josipa Carović, dipl.oec., predsjednica Povjerenstva.
 
19. a) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POPISU PRIORITETA ZA RASPORED DODIJELJENIH SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
b) PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2014. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
 
20. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZA 2014. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
 
21. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA METERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC I POMOĆI ZA STANOVANJE KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA ZA 2014. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
 
22. a) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA TE UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2014. GODINU.
b) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKOG DOMA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2014. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
23. a) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2014. GODINI.
b) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA OSNOVNE ŠKOLE KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2014. GODINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
 
24. PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2014. GODINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
 
25. a) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2013. GODINI ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU.
b) PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
26. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
27. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
28. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
29. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije.
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan Međimurske županije.
 
30. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ZAPOVJEDNICE I IMENOVANJU ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije.
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan Međimurske županije.
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
 
PREDSJEDNIK
Mladen Novak,dipl.ing.
 
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


 
Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content