Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Projekta “Turističke potpore u Međimurskoj županiji» za 2014. godinu

Datum objave: 12. veljače 2014.

POZIVI 2011

Temeljem točke 7. Projekta „Turističke potpore u Međimurskoj županiji“ župan Međimurske županije objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Projekta
“Turističke potpore u Međimurskoj županiji»
za 2014. godinu

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma u Međimurskoj županiji. Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 250.000,00 kuna osigurana su u proračunu Međimurske županije.

 

2. NAMJENA SREDSTAVA
Sredstva bespovratnih potpora dodjeljivat će se za turističke projekte koji:
- mogu ekonomski zaživjeti u što kraćem roku
- su po svom sadržaju orginalniji u smislu proširenja turističke ponude i uvođenja novog turističkog proizvoda
- potiču i proširuju razvoj selektivnih oblika turizma (seoski, zdravstveni, lovni i ribolovni, povijesno-kulturni turizam, razvoj vinskih cesta, autohtone gastro ponude i sl.)
- potiču povećanje broja dolazaka i ostvarenih noćenja turista
- sredstva se neće dodjeljivati za potporu manifestacijama

 

3. KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici bespovratnih potpora mogu biti fizičke i pravne osobe s područja Međimurske županije koji su registrirani za obavljanje određene turističke djelatnosti ili stvaraju uvjete za bavljenje turističkom djelatnošću, a turistički projekt za koji traže potporu ostvaruju na području ove županije i to kako slijedi:

1. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
2. Fizičke osobe (građani) koji su registrirani za pružanje usluga smještaja i ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivači)
3. Obrti, registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost
4. Trgovačka društva, registrirana za turističku/ugostiteljsku djelatnost
5. Drugi subjekti registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost

Kod odabira korisnika bespovratnih sredstava prednost će imati oni subjekti koji su već registrirani za pružanje turističkih/ugostiteljskih usluga, a kandidirati se mogu i subjekti koji stvaraju uvjete za početak obavljanja turističke/ugostiteljske djelatnosti, te će započeti s obavljanjem te djelatnosti najkasnije u roku od godine dana od trenutka dobivanja potpore.
Također, kod odabira korisnika bespovratnih sredstava prednost će imati oni prijavitelji koji dosad nisu bili u sustavu županijskih turističkih potpora.

4. KRITERIJI ODABIRA
Odabir projekata za dodjelu bespovratnih potpora obavljati će se prema slijedećim kriterijima:
- jasno definiran sadržaj projekta (originalnost i kvaliteta projekta) (0-50 bodova)
- procjena doprinosa razvoju turističke ponude (0-50 bodova)
- procjena pozitivnih učinaka u razmjerno kratkom vremenskom roku (dovršenost projekta) (0-30 bodova)
- odnos tražene potpore i vlastitih ulaganja (0-30 bodova)
- dosadašnji rezultati u turističkoj djelatnosti (0-10 bodova)
- novo zapošljavanje (0-10 bodova)

 

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore treba sadržavati:
 popunjen obrazac zahtjeva
 presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar
 rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske/turističke djelatnosti odnosno Rješenje o kategorizaciji objekata (uvjetno)
 dokaz o vlasništvu na nekretninama na kojima se projekt realizira (gruntovni izvadak)
 poslovni plan (osnovni podaci o poduzetniku, opis cjelokupnog projekta u kome će biti opisana ideja i vizija projekta, opis postojećeg stanja i poslovanja, opis šire lokacije i popratnih sadržaja, financijski plan projekta, troškovnik, predračuni i dr., podaci o dosadašnjim ulaganjima po izvorima dodjele sredstava, poslovni pokazatelji za prethodnu godinu, planirano vremensko razdoblje realizacije projekta i dr.)
 potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne stariji od 30 dana)
 ovjerenu izjavu poduzetnika kod javnog bilježnika da objekt za koji se koristi bespovratna potpora neće prodati, dati u zakup ili iznajmiti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi za obavljanje neke druge djelatnosti i to slijedećih 5 godina
 foto-dokumentaciju postojećeg stanja objekta (na CD-u)
 preslika kartice bankovnog računa

Poduzetnici koji traže financijska sredstva za obnovu objekata, odnosno starih kuća, a koje su pod zaštitom Ministarstva kulture, dužni su priložiti rješenje navedenog Ministarstva i njihovo mišljenje glede novih zahvata na objektu, a koji se odnose na dodjelu sredstava po ovom zahtjevu.

 

6. DODJELA SREDSTAVA
Prijave za dodjelu sredstava razmatrati će Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu osno
vano u Županiji, a odluku o dodjeli sredstava donijeti će Župan na temelju prijedloga Povjerenstva.

O odabranim projektima podnositelji će biti obaviješteni u roku osam dana od dana donošenja Odluke o odabiru, a rezultati će se objaviti na internet stranicama Međimurske županije.
Temeljem odluke Župana, sklapa se ugovor s korisnicima sredstava, kojim će se, između ostalog, ugovoriti i obveza dostave dokaza o namjenski utrošenim sredstvima.

 

7. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjeve je potrebno dostaviti najkasnije do 31. ožujka 2014. godine na adresu:
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarske djelatnosti
Ruđera Boškovića 2
40000 ČAKOVEC
za „Turističke potpore - NE OTVARATI“

 

Obrazac zahtjeva može se dobiti u Međimurskoj županiji ili na web stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Zahtjevi koji se dostave nakon isteka roka ili koji nemaju traženu dokumentaciju neće se razmatrati.

 

8. INFORMACIJE
Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti Međimurske županije na adresi: Ruđera Boškovića 2, Čakovec, te na telefon: 040/374-083, e-mail: marko.puskadija@medjimurska-zupanija.hr ili na službenim stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

 

ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.

Klasa: 334-01/14-02/3
Urbroj: 2109/1-01-14-03
Čakovec, 11. veljače, 2014.

 

Prilozi:

1.  Zahtjev (DOC)

2. Izjava - nekretnine (DOC)

3. Izjava - poduzetnik početnik (DOC)

4. Tekst Javnog poziva (DOC)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content