Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine na području gospodarske zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ (k.o. Čakovec, kat. čest. 1700/31)

Datum objave: 3. prosinca 2013.

NATJECAJI 2011

Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine na području gospodarske zone
„POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ (k.o. Čakovec, kat. čest.  1700/31)

1.    Predmet prodaje:
1.1. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine na području gospodarske zone „Poslovni park Međimurje“ u Čakovcu i to z.k. čest. 1134/53/28  (identična kat. čest.  1700/31 k.o. Čakovec), u naravi  pašnjak Bana J. Jelačića, površine 7.253 m2 upisane kod Općinskog suda u Čakovcu u zk. ul. 4404., k.o. Čakovec.
1.2. Korištenje i namjena nekretnina utvrđena je Detaljnim planom uređenja gospodarske zone Istok – sjeverni dio u Čakovcu („Služeni glasnik Grada Čakovca“ br. 1/11).

 

2.    Uvjeti za kupnju nekretnina:
Pravo na kupnju predmetnih nekretnina imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u RH.

 

3.    Početna prodajna cijena nekretnina i jamstvo za ozbiljnost ponude:
3.1.Početna prodajna cijena za 1m² nekretnine iznosi 25,70 € protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje.
3.2.Zainteresirani ponuditelji dužni su prije stavljanja svoje ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 10.000,00 € (protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate). Jamčevina se uplaćuje na poslovni račun Privredne banke Zagreb – dioničko društvo broj: 2340009-1800020004, poziv na broj 68 7340 – OIB (za pravne i fizičke osobe), s naznakom „Jamčevina za kupnju nekretnine POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“. Za strane ponuditelje - SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR76 2340 0091 8000 2000 4.
Ponuditelju koji će biti odabran kao najpovoljniji jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalima se vraća u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja u nominalnom iznosu, bez obračuna kamata.
Onaj ponuditelj koji iz bilo kojeg razloga odustane od kupnje nakon što je odabran najpovoljnijim ponuditeljem ili koji u predviđenom roku ne uplati cjelokupnu kupovninu, gubi pravo na povrat jamčevine.

 

4.    Obvezni sadržaj i prilozi ponude:
Ponuda mora sadržavati:
4.1.    Ime i prezime, OIB, te adresa ponuditelja (ako je fizička osoba), odnosno tvrtka, OIB i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba);
4.2.    Preslika osobne iskaznice, odnosno preslika rješenja/isprave o upisu u sudski ili obrtni registar (za strane pravne osobe može i druga odgovarajuća isprava koja dokazuje status pravne osobe);
4.3.    Dokaz o uplati jamčevine te broj računa ponuditelja i naziv banke na koji se uplaćena jamčevina vraća;
4.4.    Iznos ponuđene cijene za kupnju nekretnine i rok plaćanja;
4.5.    Bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno, odgovarajući financijski izvještaj za 2012. godinu,
4.6.    Poslovno-investicijska studija, odnosno plan razvoja i korištenja predmetnom nekretninom za prvih pet godina od datuma zaključenja ugovora uz navođenje planiranog datuma početka izgradnje (vidi točku 5.),
4.7.    Referentna lista.

 

5.    Osnovni kriterij prodaje nekretnina jest najviša postignuta cijena. U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istom ponuđenom cijenom, prednost će imati onaj ponuditelj čija će Poslovno-investicijska studija, odnosno Plana razvoja i korištenja nekretninom za prvih pet godina od datuma zaključenja ugovora uz navođenje planiranog datuma početka izgradnje, biti ocijenjen većim brojem bodova, pri čemu će posebnu važnost imati sljedeći kriteriji:
-    usklađenost Poslovno-investicijske studije, odnosno Plana razvoja i korištenja nekretninom za prvih pet godina od datuma zaključenja ugovora uz navođenje planiranog datuma početka izgradnje, s prioritetima Razvojne strategije Međimurske županije 2011.-2014 („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/11 i 14/13),
-    opis namjene i vrsta budućih poslovnih djelatnosti unutar prostora gospodarske zone,
-    opis daljnjih namjera kupca prilikom komercijalizacije nekretnine (visina potencijala za uključivanje lokalnog gospodarstva u nabavni lanac ponuditelja i/ili budućih ulagača,
-    namjere ulaganja ponuditelja i/ili budućih ulagača u istraživanje i razvoj, udio ulaganja ponuditelja i/ili budućih ulagača u razvoj i edukaciju zaposlenika u ukupnim godišnjim izdacima za plaće, udio VSS u ukupnom broju zaposlenih kod ponuditelja  i/ili budućih ulagača),
-    planirani konačni broj zaposlenih,
-    udio visoko obrazovane radne snage u planiranom zapošljavanju,
-    rok, odnosno dinamički plan dovođenja nekretnine u uporabnu svrhu
-    ponuđeni model i kraći rok plaćanja.
Detaljniji opis kriterija se nalazi na internet stranicama Međimurske županije.

 

6.    Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, s naznakom: »Ponuda za kupnju nekretnina – POSLOVNI PARK MEĐIMURJE)«. Rok za dostavu ponude je 10.12.2013. do 12 sati, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

7.    Odluku o prodaji nekretnina najpovoljnijem ponuditelju donijeti će Skupština Međimurske županije na svojoj prvoj idućoj sjednici. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana nakon donošenja odluke Skupštine Međimurke županije zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine. Način i rokovi plaćanja definirati će se ugovorom. Isprava  o prijenosu prava vlasništva (tabula
rna izjava) izdaje se kupcu nakon uplate cjelokupnog iznosa kupovnine. Na temelju zahtjeva odabranog ponuditelja, Međimurska županija može dopustiti kupčevoj banci upis založnoga prava na nekretnini uz uvjet da se zalog daje jedino i isključivo radi isplate kupovnine prodavatelju. U tom slučaju, banka će biti dužna isplatiti kupovninu izravno i odjednom na račun Međimurske županije. Svi elementi ugovora predstavljati će bitne uvjete ugovora o kupoprodaji nekretnine. Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u vezi izrade i zaključenja ugovora te prijenosa vlasništva snosi kupac.

 

8.    Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja. Prodaja se obavlja načinom "viđeno-kupljeno" što isključuje bilo kakve naknadne prigovore. Sve informacije u vezi predmetnog natječaja, pos mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije (Doris Srnec 040/374-005 i Vjeran Vrbanec 040/374-004); e-mail: info@medjimurska-zupanija.hr

KLASA: 406-01/13-03/6            
URBROJ: 2109/1-01-13-03                                                     
Čakovec,  28.11.2013. godine                                                                                            

 

ŽUPAN
Matija Posavec

 


 

 

PRILOZI:

Kriteriji za natječaj (PDF)

 

KARTE
534 Kb - 0.1_GZI_Cakovec_situacija_IS.pdf
875 Kb - 1_GZI_Cakovec_namjena_IS.pdf
1.1 Mb - 2.1_GZI_Cakovec_promet_IS.pdf
1.2 Mb - 2.2_GZI_Cakovec_voda_IS.pdf
1.2 Mb - 2.3_GZI_Cakovec_struja_IS.pdf
781 Kb - 3_GZI_Cakovec_koristenje_IS.pdf
984 Kb - 4_GZI_Cakovec_uvjeti_gradnje_IS.pdf

TEKST
7.1 Mb - DPU_obrazlozenje_Čakovec_GOSPODARSKA_ISTOK_samo_tekst_ISPORUKA.pdf
11.8 Mb - DPU_obrazlozenje_Čakovec_GOSPODARSKA_ISTOK_s_evidencijom_ISPORUKA.pdf
296 Kb - DPU_odredbe_Čakovec_GOSPODARSKA_ISTOK_ISPORUKA.pdf

 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content