Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Djelatnost DADILJE sukladno Zakonu o dadiljama

Datum objave: 13. studenoga 2013.

UVOD

Dana 05. travnja 2013. godine stupio je na snagu Zakon o dadiljama (NN 37/2013) kojim je u Republici Hrvatskoj prvi puta regulirano obavljanje djelatnosti dadilje. Donošenjem Zakona o dadiljama i popratnih podzakonskih akata, i to: Pravilnika o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilja (NN 74/13), Odluke o donošenju Programa osposobljavanja za poslove dadilje (NN 89/13), Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja (NN 96/13), Pravilnika o načinu provođenja nadzora nad provedbom Zakona o dadiljama i propisa donesenih na temelju tog zakona (NN 96/13) te Odluke o dijelu programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva (NN 108/13, 111/13) konačno je omogućeno svim dadiljama da legalno čuvaju djecu.

 

Zakonom o dadiljama uređeni su sadržaj, način i uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje, prava i obveze dadilje i osobe koja obavlja poslove u okviru registrirane djelatnosti dadilje, stručna osposobljenost i stručno usavršavanje dadilje, nadzor nad primjenom Zakona i druga pitanja bitna za obavljanje djelatnosti dadilje.

Djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 14 godina u stambenom prostoru dadilje ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja, sukladno odredbama Zakona.

 

Dadilja je fizička osoba koja djelatnost dadilje obavlja kao obrtnik ili je zaposlena kod obrtnika koji obavlja djelatnost dadilje te koja je upisana u imenik dadilja.

Međusobni odnosi roditelja i obrtnika vezani uz čuvanje, brigu i skrb o djetetu uređuju se pisanim ugovorom koji sklapaju roditelj djeteta i obrtnik.

Županije te gradovi i općine sudjeluju u sufinanciranju djelatnosti dadilje na svojem području, sukladno svojim programima i odredbama posebnog propisa kojim je uređen njihov djelokrug.

UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI I POSLOVA DADILJE

Djelatnost dadilje može obavljati obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno odredbama Zakona o dadiljama.

Poslove dadilje, koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti, obavlja osoba koja ispunjava  osobne i  stručne uvjete za obavljanje poslova dadilje, a obavlja ih kao obrtnik, odnosno kao zaposlenik obrta.

Neovisno o tome da li poslove dadilje obavlja kao obrtnik ili kao zaposlenik obrta, dadilja mora biti upisana u imenik dadilja (o uvjetima za upis u imenik dadilja vidi dolje toč.2)

 

Ako osoba želi obavljati djelatnost dadilje kao obrtnik s vlastitim obrtom, mora ispunjavati slijedeće uvjete:
1)    biti upisana u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje;
2)    biti upisana u imenik dadilja;
3)    imati poslovni ili stambeni prostor koji ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje (osim ako djelatnost dadilje obavlja isključivo u stambenom prostoru roditelja);
4)    imati sklopljen ugovor o osiguranju za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti dadilje;
5)    ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje.

1) Upis u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje

Za registraciju obrta, odnosno upis u obrni registar nadležan je Ured državne uprave u županiji prema sjedištu obrta. Za područje Međimurske županije to je Ured državne uprave u Međimurskoj županiji koji posluje na adresi Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

 

2) Upis u imenik dadilja

Imenik dadilja vodi nadležni obiteljski centar prema sjedištu obrta. Za područje Međimurske županije to je Obiteljski centar Međimurske županije s sjedištem u Čakovcu, Ulica Josipa bana Jelačića 22.

Za upis u imenik dadilja potrebno je podnijeti obiteljskom centru zahtjev za upis u imenik dadilja. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu I-1, a istome treba priložiti:
-    Izvod iz matice rođenih kao dokaz o postojanju poslovne sposobnosti;
-    Presliku osobne iskaznice ili drugi dokaz o prebivalištu, odnosno odobrenom boravku u Republici Hrvatskoj;
-    Potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi o općoj zdravstvenoj sposobnost za rad;
-    Svjedodžbu odnosno diplomu o završenom školovanju na hrvatskom jeziku ili odgovarajuću ispravu nadležne obrazovne ustanove kojom se dokazuje poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma;
-    Dokaz o najmanje srednjoškolskom obrazovanju;
-    Dokaz o završenom stručnom osposobljavanju za dadilju;
-    Dokaz o stručnom usavršavanju.

 

Stručna osposobljenost za dadilju stječe se završavanjem programa osposobljavanja za poslove dadilje. Program osposobljavanja za poslove dadilje provode ovlaštene ustanove za obrazovanje odraslih. Na području Međimurske županije upise za takav program osposobljavanja provodi Pučko otvoreno učilište Čakovec, s adresom u Čakovcu, Kralja Tomislava 52. Osobe koje imaju završen studij predškolskog odgoja nisu dužne pohađati program stručnog osposobljavanja, dok osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva pohađaju samo dio programa koji se odnosi na pedagoške predmete te druge stručne sadržaje koji nisu bili obuhvaćeni predmetnim studijem.

 

Prije nego što će donijeti rješenje o upisu dadilje u imenik dadilja nadležni obiteljski centar će po službenoj dužnosti pribaviti dokaze o tome da podnositelj zahtjeva:
- nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv časti i ugleda, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine i protiv zdravlja ljudi iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.), te kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv osobne slobode, kaznena djela protiv časti i ugleda, kaznena djela protiv spolne slobode, kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, kaznena djela protiv zdravlja ljudi i kaznena djela protiv imovine iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.);
- da nema izrečenu sigurnosnu mjeru ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti pravomoćnom sudskom pr
esudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom nadležnog tijela dok ta mjera traje, odnosno koja nema izrečenu mjeru za zaštitu prava i dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu;
- da nema izrečenu prekršajno pravnu sankciju za nasilje u obitelji.

 

3) Prostorni uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje

Obrtnik koji želi obavljati djelatnost dadilje mora imati u svom vlasništvu, suvlasništvu, najmu ili zakupu poslovni ili stambeni prostor koji ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje, osim ako će djelatnost dadilje obavljati isključivo u stambenom prostoru roditelja.

Uvjeti koje mora ispunjavati prostor u kojem će se obavljati djelatnost dadilje propisani su Pravilnikom o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilja (NN 74/13), a ispunjenost istih utvrđuje ured državne uprave u županiji koji o tome izdaje rješenje.

 

4) Ugovor o osiguranju za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti dadilje

Obrtnik je dužan kod osiguratelja u Republici Hrvatskoj ili kod osiguratelja u državi članici Europske unije i državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru sklopiti i za čitavo vrijeme obavljanja djelatnosti dadilje obnavljati ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koji pokriva opću odgovornost i odgovornost iz djelatnosti (profesionalnu odgovornost) za štetu koju bi djetetu, roditelju ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem djelatnosti dadilje. Najniža osigurana svota ne može biti manja od 100.000,00 kuna po jednome štetnom događaju, odnosno 300.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osigurateljnoj godini.

 

5) Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje donosi nadležni obiteljski centar prema sjedištu obrta. Za područje Međimurske županije to je Obiteljski centar Međimurske županije s sjedištem u Čakovcu, Ulica Josipa bana Jelačića 22.

Zahtjev za donošenje navedenog  rješenja podnosi se obiteljskom centru, a istome treba priložiti:
-    akt o upisu obrta u obrtni registar;
-    rješenje ureda državne uprave o ispunjavanju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje;
-    rješenje o upisu obrtnika u imenik dadilja;
-    ugovor o osiguranju;
-    dokaz o pravu korištenja poslovnog ili stambenog prostora u kojem se djelatnost dadilje namjerava obavljati.

Ako će se djelatnost dadilje obavljati u stambenom prostoru potrebna je i pisana izjava obrtnika o sastavu kućanstva, a obiteljski centar će u tom slučaju po službenoj dužnosti utvrditi:
- da članovi kućanstva obrtnika nisu pravomoćno osuđeni niti se protiv njih vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 8. st.1. toč.4. Zakona o dadiljama, da nemaju izrečenu sigurnosnu mjeru ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom nadležnog tijela dok ta mjera traje, odnosno da nemaju izrečenu mjeru za zaštitu prava i dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu, te da nemaju izrečenu prekršajno pravnu sankciju za nasilje u obitelji;
- da zbog bolesti člana kućanstva ili potrebe za skrbi člana obitelji nisu ugroženi zdravlje ili drugi interesi djeteta;
- da odnosi članova kućanstva koji žive u stambenom prostoru u kojem će se obavljati djelatnost dadilje nisu poremećeni.

Obiteljski centar će po službenoj dužnosti provjeriti i da li se u stambenom ili poslovnom prostoru u kojem će se obavljati djelatnost dadilje pružaju usluge obiteljskog doma ili udomiteljstva, u kojem slučaju neće udovoljiti zahtjevu za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje.

Obrtnik može započeti obavljati djelatnost dadilje nakon što dostavi pravomoćno rješenje kojim je usvojen zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje nadležnom uredu državne uprave u županiji.

POMOĆNA DADILJA

Pomoćna dadilja je fizička osoba koja je zaposlena kod obrtnika koji obavlja djelatnost dadilje te koja osobno pruža pomoć dadilji u čuvanju i skrbi za djecu, a upisana je u imenik pomoćnih dadilja.

Imenik pomoćnih dadilja vodi nadležni obiteljski centar. Za područje Međimurske županije to je Obiteljski centar Međimurske županije s sjedištem u Čakovcu, Ulica Josipa bana Jelačića 22.

 

Za upis u imenik pomoćnih dadilja potrebno je podnijeti obiteljskom centru zahtjev za upis u imenik pomoćnih dadilja. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu I-2, a istome treba priložiti:
-    Izvod iz matice rođenih kao dokaz o postojanju poslovne sposobnosti;
-    Presliku osobne iskaznice ili drugi dokaz o prebivalištu, odnosno odobrenom boravku u Republici Hrvatskoj;
-    Potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi o općoj zdravstvenoj sposobnost za rad;
-    Svjedodžbu odnosno diplomu o završenom školovanju na hrvatskom jeziku ili odgovarajuću ispravu nadležne obrazovne ustanove kojom se dokazuje poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma;
-    Dokaz o najmanje srednjoškolskom obrazovanju;

Prije nego što će donijeti rješenje o upisu pomoćne dadilje u imenik pomoćnih dadilja nadležni obiteljski centar će po službenoj dužnosti pribaviti dokaze o tome da podnositelj zahtjeva:
- nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv časti i ugleda, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine i protiv zdravlja ljudi iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.), te kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv osobne slobode, kaznena djela protiv časti i ugleda, kaznena djela protiv spolne slobode, kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, kaznena djela protiv zdravlja ljudi i kaznena djela protiv imovine iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.);
- da nema izrečenu sigurnosnu mjeru ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom nadležnog tijela dok ta mjera traje, odnosno koja nema izrečenu mjeru za zaštitu prava i dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu;
- da nema izrečenu prekršajno pravnu sankciju za nasilje u obitelji.

NADLEŽNOST OBITELJSKOG CENTRA

Zakonom o dadiljama obiteljskom centru povjereno je obavljanje slijedećih poslova:
-    provođenje postupka utvrđivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje te u vezi s time odlučivanje o zahtjevima za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje te o ukidanju rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje;
-    provođenje postupka u
tvrđivanja uvjeta za pomoćnu dadilju te u vezi s time odlučivanje o zahtjevima za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pomoćnu dadilju;
-    vođenje registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te odlučivanje o upisu i brisanju iz tog registra;
-    vođenje imenika dadilja te odlučivanje o upisu i brisanju iz tog imenika;
-    vođenje imenika pomoćnih dadilja te odlučivanje o upisu i brisanju iz tog imenika;
-    provođenje stručnog nadzora nad provedbom Zakona o dadiljama i propisa donesenih na temelju toga Zakona, sukladno Pravilniku o načinu provođenja nadzora nad provedbom Zakona o dadiljama i propisa donesenih na temelju tog zakona (NN 96/13).

    

Stručni tim Obiteljskog centra Međimurske županije

 

LETAK (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content