Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina na području gospodarske zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

Datum objave: 11. prosinca 2012.
NATJECAJI_2011
Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.), župan Međimurske županije  raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina na području gospodarske zone
„POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“


1.    Predmet prodaje:
1.1. Predmet javnog natječaja je prodaja dijela nekretnine na području gospodarske zone „Poslovni park Međimurje“ u Čakovcu upisane kod Općinskog suda u Čakovcu u zk. ul. 4404., k.o. Čakovec :

1. z.k. čest. 1134/53/8 (kat. čest.1700/11) u naravi  pašnjak Bana J. Jelačića, površine 10.359 m2 –početna kupoprodajna cijena 290.052,00 Eura, protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
2. z.k. čest. 1134/53/9 (kat. čest. 1700/12), u naravi  pašnjak Bana J. Jelačića, površine 9.060 m2 – početna kupoprodajna cijena 253.680,00 Eura, protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
3. z.k. čest.1134/53/10, (kat. čest. 1700/13), u naravi  pašnjak Bana J. Jelačića, površine 9.640 m2 – početna kupoprodajna cijena  269.920,00 Eura, protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
4. z.k. čest. 1134/53/12,  (kat. čest.  1700/15), u naravi  pašnjak Bana J. Jelačića, površine 10.235 m2 – početna kupoprodajna cijena 286.580,00 Eura, protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
5. z.k. čest. 1134/53/13,  (kat. čest.  1700/16), u naravi  pašnjak Bana J. Jelačića, površine 9.005 m2 – početna kupoprodajna cijena 252.140,00 Eura,     protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
6. z.k. čest. 1134/53/14,  (kat. čest. 1700/17),  u naravi  pašnjak Bana J. Jelačića, površine 8.868 m2 – početna kupoprodajna cijena 248.304,00 Eura, protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
7. z.k. čest. 1134/53/16, (kat. čest. 1700/19),  u naravi  pašnjak Bana J. Jelačića, površine 9.721 m2, – početna kupoprodajna cijena  272.188,00 Eura, protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
8. z.k. čest. 1134/53/17, (kat. čest. 1700/20),  u naravi  pašnjak Bana J. Jelačića, površine 9.613 m2 – početna kupoprodajna cijena 269.164,00 Eura, protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
9. z.k. čest. 1134/53/21, (kat. čest. 1700/24), u naravi  pašnjak Bana J. Jelačića, površine 8.729m2 – početna kupoprodajna cijena  244.412,00 Eura, protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
10. z.k. čest. 1134/53/22,  (kat. čest. 1700/25),  u naravi  pašnjak Bana J. Jelačića, površine 10.479 m2 – početna kupoprodajna cijena 293.412,00 Eura, protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
11. z.k. čest. 1134/53/23, (kat. čest. 1700/26),  u naravi  pašnjak Bana J. Jelačića, površine 9.007 m2, – početna kupoprodajna cijena  252.196,00 Eura, protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
12. z.k. čest. 1134/53/24, (kat. čest. 1700/27),  u naravi  pašnjak Bana J. Jelačića, površine 9.003 m2  – početna kupoprodajna cijena 252.084,00 Eura, protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
13. z.k. čest. 1134/53/25,  (kat. čest. 1700/28), u naravi  pašnjak Bana J. Jelačića, površine 10.393 m2  – početna kupoprodajna cijena  291.004,00 Eura, protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
14. z.k. čest. 1134/53/26 (kat. čest.  1700/29),  u naravi  pašnjak Bana J. Jelačića, površine 9.920 m2 –početna kupoprodajna cijena 277.760,00 Eura, protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
15. z.k. čest. 1134/53/27  (kat. čest.  1700/30), u naravi  pašnjak Bana J. Jelačića, površine 11.765 m2 – početna kupoprodajna cijena 329.420,00 Eura, protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
16. z.k. čest. 1134/53/28  (kat. čest.  1700/31), u naravi  pašnjak Bana J. Jelačića, površine 7.253 m2 – početna kupoprodajna cijena 203.084,00 Eura, protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje.


1.2. Sveukupna početna kupoprodajna cijena za nekretnina od točke 1. do 16. ukupne površine 153.050 m2 iznosi 4.285.400,00 Eura, protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje.
1.3. Korištenje i namjena nekretnina utvrđena je Detaljnim planom uređenja gospodarske zone Istok – sjeverni dio u Čakovcu („Služeni glasnik Grada Čakovca“ br. 1/11).

2.    Uvjeti za kupnju nekretnina:
Pravo na kupnju predmetnih nekretnina imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u RH.

3.    Početna prodajna cijena nekretnina i jamstvo za ozbiljnost ponude:
3.1.Početna prodajna cijena za 1m² nekretnina iz točke 1. iznosi 28 € protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje. Ponuditelj može istaknuti svoju ponudu za jednu ili više ili sve z.k.
čest. (kat. čest.) iz točke 1. ovog natječaja. Ukoliko ponuditelj ističe ponudu za više z.k. čestica mora istaknuti cijenu za svaku z.k. česticu posebno.

3.2.Zainteresirani ponuditelji dužni su prije stavljanja svoje ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 12.500,00 € (protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate). Jamčevina se uplaćuje na poslovni račun Privredne banke Zagreb – dioničko društvo broj: 2340009-1800020004, poziv na broj 68 7340 – OIB (za pravne i fizičke osobe), s naznakom „Jamčevina za kupnju nekretnine POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“. Za strane ponuditelje - SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR76 2340 0091 8000 2000 4.
Ponuditeljima koji ne budu odabrani kao najpovoljniji, jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja, u nominalnom iznosu bez obračuna kamata, a ponuditelju koji bude izabran jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.
Onaj ponuditelj koji iz bilo kojeg razloga odustane od kupnje nakon što je odabran najpovoljnijim ponuditeljem ili koji u predviđenom roku ne uplati cjelokupnu kupovninu, gubi pravo na povrat jamčevine.

4.    Obvezni sadržaj i prilozi ponude:
4.1.    Ime i prezime, OIB, te adresa ponuditelja (ako je fizička osoba), odnosno tvrtka, OIB i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba);
4.2.    Preslika osobne iskaznice, odnosno preslika rješenja/isprave o upisu u sudski ili obrtni registar (za strane pravne osobe može i druga odgovarajuća isprava koja dokazuje status pravne osobe);
4.3.    Dokaz o uplati jamčevine te broj računa ponuditelja i naziv banke na koji se uplaćena jamčevina vraća;
4.4.    Naznaka z.k. čest. (kat. čest.) za koju/koje se ističe ponuda, iznos ponuđene kupoprodajne cijene (brojkom i slovima) za svaku pojedinačnu česticu, te rok plaćanja kupovnine;
4.5.    Bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno, odgovarajući financijski izvještaj za 2011. godinu,
4.6.    Obvezujuće pismo namjere poslovne banke da će izdati ponuditelju bankarsku garanciju s klauzulom „na prvi poziv i bez prigovora“ na 10% iznosa ponuđene cijene, umanjene za iznos uplaćene jamčevine, kao jamstvo Županiji za uredno izvršenje ugovornih obveza ukoliko s ponuditeljem zaključi ugovor o prodaji nekretnine,
4.7.    Poslovno-investicijska studija, odnosno plan razvoja i korištenja predmetnim nekretninama za prvih pet godina od datuma zaključenja ugovora uz navođenje planiranog datuma početka izgradnje (vidi točku 5.),
4.8.    Referentna lista.

5.    Osnovni kriterij prodaje nekretnina jest najviša postignuta cijena. U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istom ponuđenom cijenom, prednost će imati onaj ponuditelj čija će Poslovno-investicijska studija, odnosno Plana razvoja i korištenja predmetnim nekretninama za prvih pet godina od datuma zaključenja ugovora uz navođenje planiranog datuma početka izgradnje, biti ocijenjen većim brojem bodova, pri čemu će posebnu važnost imati sljedeći kriteriji:
5.1.    usklađenost Studije/Plana iz točke 5. ovog natječaja za prvih pet godina od datuma zaključenja ugovora uz navođenje planiranog datuma početka izgradnje, s prioritetima Razvojne strategije Međimurske županije 2011.-2013. godine (Službeni glasnik Međimurske županije, br. 3/11.),
5.2.    opis namjene i vrsta budućih poslovnih djelatnosti unutar prostora gospodarske zone,
5.3.    opis daljnjih namjera kupca prilikom komercijalizacije prostora (visina potencijala za uključivanje lokalnog gospodarstva u nabavni lanac ponuditelja i/ili budućih ulagača,
5.4.    opis namjere ulaganja ponuditelja i/ili budućih ulagača u istraživanje i razvoj, udio ulaganja ponuditelja i/ili budućih ulagača u razvoj i edukaciju zaposlenika u ukupnim godišnjim izdacima za plaće, udio VSS u ukupnom broju zaposlenih kod ponuditelja  i/ili budućih ulagača,
5.5.    planirani konačni broj zaposlenih,
5.6.    udio visoko obrazovane radne snage u planiranom zapošljavanju,
5.7.    rok, odnosno dinamički plan dovođenja prostora u uporabnu svrhu
5.8.    ponuđeni model plaćanja.
Detaljniji opis kriterija se nalazi na internet stranicama Međimurske županije.

6.    Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, s naznakom: »Ponuda za kupnju nekretnina – POSLOVNI PARK MEĐIMURJE)«. Rok za dostavu ponude je do 31. siječnja 2013. godine do 12 sati, bez obzira na način dostave.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

7.    Odluku o prodaji nekretnina najpovoljnijem ponuditelju donijeti će Skupština Međimurske županije na svojoj prvoj idućoj sjednici. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana nakon donošenja odluke Skupštine Međimurke županije zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine. Način i rokovi plaćanja, trenutak prijenosa prava vlasništva definirati će se ugovorom. Isplata kupovnine u roku/rokovima, te ispunjavanje predloženog poslovnog koncepta razvoja gospodarske zone predstavljat će bitan uvjet ugovora.
Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u vezi prijenosa vlasništva snosi kupac.

8.    Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja.
Prodaja se obavlja načinom "viđeno-kupljeno" što isključuje bilo kakve naknadne prigovore. Sve informacije u vezi predmetnog natječaja, postojanja zabilježbe raskidnog uvjeta i uvid u postojeću dokumentaciju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije (Doris Srnec 040/374-005 i Vjeran Vrbanec 040/374-004); e-mail:  info@medjimurska-zupanija.hr

KRITERIJI ZA NATJEČAJ (PDF)

KLASA: 406-01/12-02/13            
URBROJ: 2109/1-01-12-01                                                     
Čakovec,  06.12.2012. godine                                                                                              

ŽUPAN
Ivan Perhoč

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content