Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javna rasprava o studiji o utjecaju na okoliš "Sjeverna obilaznica Preloga"

Datum objave: 15. listopada 2012.

OBAVIJESTI_2011
Na temelju članka 143. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 110/07.), članka 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/08. i 67/09.) i članka 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08.) Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Međimurske županije, objavljuje

JAVNU RASPRAVU O STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ
„Sjeverna obilaznica Preloga“

I.

„Studija o utjecaju na okoliš: Sjeverna obilaznica Preloga“ (u daljnjem tekstu Studija) izrađena od tvrtke Dvokut Ecro d.o.o., Trnjanska 37, Zagreb, nositelja zahvata tvrtke Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA:UP/I-351-03/12-02/62, URBROJ:517-06-2-1-2-12-6 od 20. rujna 2012. godine.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se u periodu od 23.10.2012. do 21.11.2012. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Studije može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00 - 14,00 sati u prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, Prelog.
Na javnom uvidu biti će izložena po jedna cjelovita Studija i jedan sažetak te knjiga primjedbi na mjestu javnog uvida. Sažetak Studije biti će dostupan javnosti i zainteresiranoj javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr) te Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr).

III.

Javno izlaganje održati će se dana 29. listopada (ponedjeljak) 2012. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, Prelog. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinica lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima.

IV.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se upisivati u knjigu primjedbi na mjestu uvida do zaključivanja javnog uvida ili se u pisanom obliku mogu dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Međimurske županije, R. Boškovića 2, 40 000 Čakovec. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir.

V.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“ i na oglasnim pločama u Gradu Prelogu i Županiji te Internet stranicama Ministarstva i Međimurske županije.

KLASA: 351-03/12-03/12
URBROJ: 2109/1-11-12-02
Čakovec, 15.10.2012.

Međimurska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo

Prilog:
STUDIJA O UTJECAJU ZAHVATA NA OKOLIŠ IZGRADNJE SJEVERNE OBILAZNICE PRELOGA - NE-TEHNIČKI SAŽETAK (PDF-1,16MB) 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content