1PDF1OBJAVA RJEŠENJA MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE ZA ZAHVAT – Građevina za tov pilića s bio-plinskim postrojenjem kapaciteta 300.000 jedinki (750 UG) u 6 turnusa, nositelja zahvata EKO KOTOR d.o.o. iz Kotoribe, Josipa Slavenskog 7