Odbor za socijalnu skrb
KLASA: 550-01/21-03/37
URBROJ: 2109/1-02-21-1
Čakovec, 30.09.2021.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst, 12/20 i 3/21),

s a z i v a m
1. sjednicu Odbora za socijalnu skrb
za utorak – 05. listopad 2021.godine u 10,30 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2020. GODINU
2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali za sjednicu Odbora mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-223.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA
Boža Škvorc, v.r.