Odbor za Statut, Poslovnik i propise

KLASA: 012-03/20-03/9
URBROJ: 2109/1-02-20-01
Čakovec, 8. prosinca 2020.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20)

s a z i v a m
23. (elektroničku) sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i propise
koja će biti održana putem e-maila
14. prosinca 2020. godine (ponedjeljak) s početkom glasanja od 8,00 sati i završetkom do 12,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Razmatranje prijedloga akata o kojima će raspravljati Skupština Međimurske županije na 20. sjednici, koja će se održati 17. prosinca 2020. godine.
2. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Članovima Odbora uz poziv se dostavlja i obrazac za glasanje koji je potrebno popuniti i poslati na email: skupstina@medjimurska-zupanija.hr. Sve dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Slađan Mihoci,struč.spec.admin.public. v.r.