Odbor za financije i proračun

KLASA: 400-01/20-03/22
URBROJ:2109/1-02-20-01
Čakovec, 12. svibnja 2020.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20)

s a z i v a m
16. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 18. svibnja 2020. godine (ponedjeljak) u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

2. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

3. PRIJEDLOG ODLUKE O KRATKOROČNOM KREDITNOM ZADUŽENJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

4. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA PREDSJEDNIKU, POTPREDSJEDNICIMA, VIJEĆNICIMA I ČLANOVIMA RADNIH TIJELA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

5. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI

6. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2020. GODINI

7. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE, INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA TE ZA INFORMATIZACIJU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U 2020. GODINI

8. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA ZA 2020. GODINU

9. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC U 2020. GODINI

10. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI

11. INFORMACIJE, PITANJE I PRIJEDLOZI

Svi materijali dostavljaju se uz poziv za 17. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Dragutin Glavina, v.r.