Odbor za financije i proračun

KLASA: 400-01/20-03/3
URBROJ:2109/1-02-20-01
Čakovec, 29. siječnja 2020.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
15. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 3. veljače 2020. godine (ponedjeljak) u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

1. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

2. A) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2020. GODINI
B) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2020. GODINI

3. A) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI U 2020. GODINI
B) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2020. GODINI

4. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINA NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

6. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINE NA KORIŠTENJE TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKOM CENTRU MEĐIMURJE D.O.O.

7. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI
Svi materijali dostavljaju se uz poziv za 16. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Dragutin Glavina, v.r.