Privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) donosi,

ODLUKU
o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
za općinu Šenkovec

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za općinu Šenkovec (u daljnjem tekstu Program). Stratešku procjenu prema ovoj Odluci provodi Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije.

II.

Potreba izrade Programa uvjetovana je člankom 29. stavak 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18. i 115/18.).

III.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene Programa Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije dužan je obaviti sve radnje sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, sljedećim redoslijedom provedbe:
– pripremiti i dostaviti zahtjev za pribavljanje mišljenja nadležnom tijelu za zaštitu okoliša na područnoj (regionalnoj) razini,
– pripremiti i dostaviti zahtjev Upravnom odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša za potrebe prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno zakonu o Zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13., 15/18. i 14//19.),
– pripremiti i pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa

VI.

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije o ovoj je Odluci dužan informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08.) kojima se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 320-02/20-03/2 
URBROJ: 2109/1-07-20-4
Čakovec, 27.01.2020.

PRIVREMENI PROČELNIK
Darko Radanović, mag.inf.