Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu
KLASA: 363-01/19-03/13
URBROJ: 2109/1-02-19-1
Čakovec, 2. 12. 2019.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
8. sjednicu
ODBORA ZA ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU
za utorak, 10. 12. 2019. godine u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. a) Prijedlog II. izmjena i dopuna financijskog plana i II. izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu.

b) Prijedlog financijskog i godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu.

c) Prijedlog projekcije Proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2021. i 2022. godinu.

Molim članove Županijskog odbora da obvezatno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman) ili na adresu e-pošte: alan.resman@medjimurska-zupanija.hr .

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Nenad Hranilović, mag. oec., v.r.