REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
PREDSTOJNIK
KLASA: 023-01/17-01/05
URBROJ: 2109-01-01-17-01
Čakovec, 05. lipnja 2017.

POZIV

kojim se pozivate na konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine Međimurske županije, koja će se održati dana 29. lipnja 2017. godine (četvrtak) u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

Nakon utvrđivanja kvoruma predlažemo sljedeći

DNEVNI RED:
1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije,
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
– utvrđivanje člana Županijske skupštine koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
– svečana prisega članova Županijske skupštine
3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine.

 

PREDSTOJNIK
po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske
Branimir Posavec, mag.iur.