Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu
KLASA: 363-01/16-03/10
URBROJ: 2109/1-02-16-1
Čakovec, 26. 09. 2016.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10 i 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
12. sjednicu
ODBORA ZA ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU
za ponedjeljak, 3. 10. 2016. godine u 8,30 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. a) Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu;

b) Projekcija proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2018. i 2019. godinu.

2. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim članove Županijskog odbora da obvezatno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman) ili na adresu e-pošte: alan.resman@medjimurska-zupanija.hr .

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Aleksandar Makovec, dipl. ing., v.r.

NAPOMENA:
Materijal za Odbor dostupan je i na internetskoj stranici Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr)