Odbor za socijalnu skrb
KLASA: 550-01/16-03/23
URBROJ: 2109/1-02-16-01
Čakovec, 11. 05. 2016.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13),

s a z i v a m

6. sjednicu Odbora za socijalnu skrb
za ponedjeljak – 16. svibnja. 2016. godine u 8,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2016. GODINI

2. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
ČAKOVEC U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI

3. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali se dostavljaju uz poziv za 19. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,
P

REDSJEDNIK ODBORA
Franjo Kravaršćan, v.r.