Odbor za financije i proračun

KLASA: 400-01/16-03/8
URBROJ:2109/1-02-16-01
Čakovec, 12.02.2016.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m
16. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 22. veljače 2016. godine (ponedjeljak) u 11,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI.

2. PRIJEDLOG I. IZMJENA SMJERNICA ZA UTVRĐIVANJE PLAĆA I DRUGIH PRAVA DIREKTORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I RAVNATELJA USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA.

3. a) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE.
b) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE.

4. IZVJEŠĆE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.

Svi materijali dostavljaju se uz poziv za 17. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 040/374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Dragutin Glavina, v.r