Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

UO za poslove Skupštine i opće poslove - komunalno gospodarstvo

Datum objave: 23. travnja 2015.

 
INFORMACIJA O PROVEDBI KOMUNALNOG REDARSTVA ZA 2011. GODINU (PDF)


Zakonom o komunalnom gospodarstvu („ Narodne novine“ broj 36/95., 109/95-Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04 – Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09. i 49/11.) određuju se načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva, te ostala pitanja glede svrhovitog obavljanja komunalnih djelatnosti.
 
Napomena

  • v.čl. 258. Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09.) i članka 89. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine broj 153/09.)Članak 258.
    Na dan stupanja na snagu ovog Zakona prestaju važiti odredbe članka 3., 4., 5., 11., 13., 14., 15., 19., 20., osim stavka 3, članka 21., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 40.a, 41., 44. i 45. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) u dijelu koji se odnosi na komunalnu djelatnost opskrbe pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.
    Pod komunalnim gospodarstvom podrazumijeva se obavljanje komunalnih djelatnosti, a naročito pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, te financiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području općina, gradova i županija.
    Komunalne djelatnosti možemo definirati kao djelatnosti proizvodnog ili uslužnog karaktera koje su vezane za određeno naselje, a koje služe zadovoljavanju svakodnevnih zajedničkih životnih potreba stanovništva određenog područja i koje su kao takve funkcionalno vezane za određeno područje na kojem se realizira proizvodnja i usluge, a čiji organizacijski oblici imaju karakter javnih službi, odnosno od posebnog su društvenog interesa. (Lj. Ristić, 1985. „Pravni položaj komunalnih organizacija – Komunalne djelatnosti kao djelatnost od posebnog društvenog interesa“).

Osnovno je načelo komunalnog gospodarstva, da se komunalne djelatnosti obavljaju kao javna služba. To znači, da su komunalne djelatnosti po svojoj prirodi takve da su prijeko potrebne za zadovoljenje općih društvenih potreba, pa zbog svoje osobite važnosti imaju i poseban društveni tretman i stoga su izdvojene i uređene posebnim pravnim normama. Stoga uvažavajući prethodno navedeno, možemo reći, da su jedinice lokalne samouprave kao i pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti dužne:
– osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti,
– osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti,
– osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja,
– osigurati javnost rada.
Komunalne djelatnosti mogu obavljati trgovačka društva koje osniva jedinica lokalne(regionalne) samouprave (grad, općina, županija), javne ustanove koje osnivaju jedinice lokalne samouprave, službe – vlastiti pogoni, pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji, te pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. Komunalne tvrtke imaju nezamjenjivu zadaću u osiguranju životnih uvjeta stanovništva, a povećanje učinkovitosti komunalnog gospodarstva je jedan od preduvjeta za povećanje učinkovitosti ukupnog gospodarstva. Na koji će način jedinica lokalne samouprave organizirati obavljanje komunalnih djelatnosti na svom području odlučuje njezino predstavničko tijelo.
Sredstva dobivena od komunalne naknade i komunalnog doprinosa su strogo namjenska sredstva, što znači da se mogu koristiti isključivo za svrhu koja je određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i ne bi se smjela koristiti za bilo koju drugu svrhu.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content