OPĆI PODACI O JAVNOM NARUČITELJU

Međimurska županija
40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2
MB: 2672880
OIB: 09161580297

IBAN:
HR  76  2340  0091  8000  2000  4

Ured za kontakt:
Upravni odjel za poslove župana
Odsjek za javnu nabavu

Goran Gotal, dipl.iur. – voditelj
Telefon: 040/374 235
Mobitel: 099/706-0222
goran.gotal(a)medjimurska-zupanija.hr

Slavica Kvakan, oec. – stručna suradnica
Telefon: 040/374 249
Telefaks:040/374 177
slavica.kvakan(a)medjimurska-zupanija.hr


Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11, 83/2013 i 143/2013) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Međimurska županija  kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.