• Odsjek za prostorno uređenje
 • Odsjek za gradnju
 • Odsjek za zaštitu okoliša
 • Ispostava u Prelogu
 • Ispostava u Murskom Središću

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije sa sjedištem u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, nadležan je za obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na prostorno uređenje  i  gradnju za područje Županije, osim područja Grada Čakovca, te za obavljanje poslova zaštite okoliša i prirode za područje Županije, a osobito onih koji se odnose na:

 • izdavanje lokacijskih dozvola, izmjena/dopuna lokacijskih dozvola, te produženje važenja lokacijskih dozvola,
 • izdavanje rješenja o utvrđivanju građevnih čestica,
 • izdavanje potvrda o usklađenosti parcelacijskih elaborata s lokacijskom dozvolom, građevinskom dozvolom, odnosno drugim aktom na temelju kojeg je izgrađena građevina, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice, urbanističkim planom uređenja i ostalim prostornim planovima,
 • izdavanje uvjerenja o statusu nekretnina (katastarskih čestica) prema važećim dokumentima prostornog uređenja, kao i izdavanje uvjerenja o statusu nekretnina (katastarskih čestica) na dan 24. srpnja 1991. godine u skladu s tada važećim dokumentom prostornog uređenja,
 • izdavanje potvrda o usklađenosti zahvata u prostoru s dokumentima prostornog uređenja,
 • sudjelovanje u postupcima izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u okviru zakonom propisane nadležnosti,
 • izdavanje građevinskih dozvola, rješenja o izmjeni/dopuni građevinskih dozvola, te produženje važenja građevinskih dozvola,
 • izdavanje rješenja o ukidanju/poništenju građevinskih dozvola po zahtjevu investitora,
 • izdavanje rješenja o izvedenom stanju,
 • izdavanje uporabnih dozvola i sudjelovanje u obavljanju tehničkih pregleda izgrađenih građevina u svrhu utvrđivanja izgrađenosti građevina u skladu s građevinskom dozvolom,
 • izdavanje uporabnih dozvola za građevine izgrađene do 15.veljače 1968. godine,
 • izdavanje uporabnih dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine,
 • izdavanje dozvola za uklanjanje građevina,
 • izdavanje obavijesti o prijavama početka građenja, nastavka građenja, prijavama uklanjanja građevina,
 • davanje mišljenja o primjeni pravnih propisa iz područja graditeljstva i prostornoga uređenja,
 • izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom,
 • vođenje postupaka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i postupaka ocjene prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže, te s tim u svezi izdavanje odgovarajućeg rješenja,
 • vođenje postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i ocjene o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, te s tim u svezi izdavanje odgovarajućeg rješenja,
 • izdavanje posebnih uvjeta zaštite prirode i uputa o obvezi provođenja postupaka sukladno zakonskoj regulativi iz područja zaštite okoliša i prirode
 • izdavanje dopuštenja za zahvate i radnje u zaštićenim dijelovima prirode izvan granica građevinskog područja naselja na području Županije,
 • provođenje postupaka strateške procjene utjecaja zahvata, plana i programa na okoliš vezano uz područje prostornog planiranja i regionalnog razvoja na razini jedinica lokalne samouprave,
 • izdavanje suglasnosti na planove gospodarenje otpadom jedinica lokalne samouprave i provjera sadržaja dostavljenih planova gospodarenja otpadom proizvođača otpada,
 • rješavanje po zamolbama za pravnu pomoć Ministarstva zaštite okoliša i energetike o udovoljavanju standardima zaštite okoliša EU i RH vezano uz IPARD program,
 • očitovanje na zahtjeve stranaka vezano uz poduzimanje zahvata unutar zaštićenih dijelova područja Županije,
 • vođenje informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode,
 • izrada nacrta općih akata, planova i programa iz područja zaštite okoliša i prirode,
 • obavljanje drugih upravnih i stručnih poslova koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Županije, a odnose se na obavljanje poslova Upravnog odjela.

Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša ustrojena su tri odsjeka sa sjedištem u Čakovcu i to:

 • Odsjek za prostorno uređenje,
 • Odsjek za gradnju,
 • Odsjek za zaštitu okoliša i prirode.

Za obavljanje poslova prostornog uređenja i gradnje izvan sjedišta Upravnog odjela ustrojene su dvije ispostave i to:

Ispostava u Prelogu sa sjedištem u Prelogu: za područje Grada Preloga, te općina Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba i Sveta Marija.

Ispostava u Murskom Središću sa sjedištem u Murskom Središću: za područje Grada Mursko Središće, te općina Sveti Martin na Muri, Selnica, Vratišinec, Podturen, Štrigova i Dekanovec. U Ispostavi u Murskom Središću u ovom trenutku obavljaju se samo poslovi koji se odnose na ozakonjenje (legalizaciju) nezakonito izgrađenih zgrada na području navedenih jedinica lokalne samouprave.

Svaki odsjek i ispostava u okviru svoje nadležnosti obavlja upravne i stručne poslove propisane zakonima i podzakonskim propisima iz upravnog područja prostornog uređenja, gradnje, te zaštite okoliša i prirode.