Registar udruga sindikata i udruga poslodavaca uređen je odredbama Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19) i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udruga („Narodne novine“ broj 32/15 i 13/20). Udruge i udruge više razine koje djeluju samo u jednoj županiji upisuju se u registar udruga koji se vodi u uredu državne uprave u županiji.

Zahtjev za registraciju udruga sindikata, udruga poslodavaca, udruga sindikata više razine i udruga poslodavaca više razine s djelovanjem na području Međimurske županije podnosi se Upravnom odjelu za civilno društvo, ljudska prava i sport, Odsjeku za civilno društvo i sport.

 

UTEMELJENJE I REGISTRACIJA UDRUGA

Udruge i udruge više razine stječu pravnu osobnost danom upisa u registar udruga.

U registar se upisuje: dan utemeljenja, naziv, sjedište, naznaka udruge i djeluje li u jednoj ili više županija, odnosno na teritoriju Republike Hrvatske, naziv izvršnog tijela, imena osoba ovlaštenih za zastupanje te prestanak djelovanja udruge, odnosno udruge više razine.

Zahtjev za upis u registar udruga podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge u dva istovjetna primjerka na obrascu broj 4. Obrazac se popunjava uredno i čitko, a upisani podaci moraju biti istovjerni odredbama statuta, odnosno odlukama nadležnih tijela udruga.

Uz zahtjev za upis u registar utemeljitelji moraju priložiti: odluku o utemeljenju, zapisnik o radu i odlukama utemeljiteljske skupštine, statut, popis utemeljitelja, odluku o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje, popis članova izvršnog tijela.

Popis utemeljitelja i popis članova izvršnog tijela obavezno mora sadržavati: ime i prezime, datum rođenja, OIB, odnosno za strance broj putovnice i ime države koja ju je izdala, prebivalište odnosno boravište i vlastoručni potpis navedenih osoba, a za pravne osobe: naziv, sjedište i OIB. Popis utemeljitelja prilaže se na obrascu broj 5.

Prilozi uz zahtjev podnose se u izvorniku ili ovjerenom prijepisu.

Zahtjev za upis u registar utemeljitelji su dužni podnijeti u roku od trideset dana od dana održavanja skupštine.  

 

PRIJAVA PROMJENE PODATAKA U REGISTRU UDRUGA:

U registar udruga mora se prijaviti svaka promjena naziva udruge, sjedišta, podatak o djelovanju u jednoj ili više županija odnosno na teritoriju Republike Hrvatske, naziva tijela, osoba ovlaštenih za zastupanje te prestanak djelovanja udruge (prijava prestanka), u roku od trideset dana od dana nastale promjene.

Prijava promjene podataka podnosi se u dva istovjetna primjerka na obrascu broj 6.

Obrazac se popunjava uredno i čitko, a upisani podaci moraju biti istovjetni odredbama statuta, odnosno odlukama nadležnih tijela udruge.

Prijavi promjene podataka prilažu se: zapisnik o radu nadležnog tijela udruge koje je donijelo odluku o promjeni podataka, odluka o promjeni podataka. Prilozi se podnose u izvorniku ili ovjerenom prijepisu.

 

PRIJAVA PRESTANKA DJELOVANJA UDRUGE

U Registar se mora prijaviti prestanak djelovanja udruge.

U slučaju prestanka djelovanja udruge odlukom statutom ovlaštenog tijela udruge, prijavu za upis prestanka djelovanja, dužna je podnijeti nadležnom tijelu osoba ovlaštena za zastupanje u roku od trideset dana od dana donošenja odluke o prestanku djelovanja.

Prijava o prestanku djelovanja udruge podnosi se u dva istovjetna primjerka na obrascu broj 7. Obrazac se popunjava uredno i čitko, a upisani podaci moraju biti istovjetni odredbama statuta, odnosno odlukama nadležnih tijela udruge.

Prijavi o prestanku djelovanju udruge prilažu se: odluka o prestanku djelovanja udruge, zapisnik o radu nadležnog tijela koje je donijelo odluku.

 

IZVADAK IZ REGISTRA

Nadležno tijelo na pisani zahtjev osobe koja ima pravni interes izdaje izvadak iz registra. Izvadak se izdaje u obliku računalnog ispisa na obrascu broj 9.

Izvadak sadrži slijedeće podatke: naziv udruge, skraćeni naziv udruge, registarski broj, područje djelovanja, datum upisa, sjedište (mjesto, ulica i kućni broj), ime i prezime osoba ovlaštenih za zastupanje, prestanak djelovanja udruge. On mora sadržavati posljednje podatke koji su dostavljeni i upisani u registar udruga. Iznimno na zahtjev suda, drugog tijela državne vlasti ili osobe ovlaštene za zastupanje udruge, izvadak mora sadržavati i starije podatke, koji se upisuju u rubriku „Napomena“ .

Uz obrasce broj 4, 6 i 7 (Zahtjev za upis u registar udruga, Prijava promjene podataka i Prijava prestanka djelovanja) potrebno je na ime upravne pristojbe za zahtjev i rješenje priložiti 55,00 kuna u državnim biljezima. 

Uz zahtjev za izdavanjem Izvatka iz registra potrebno je na ime upravne pristojbe priložiti 20,00 kuna u državnim biljezima. 

 

PRAVO UVIDA U PODATKE UPISANE U REGISTAR:

Registar je javan. Pravo uvida u podatke upisane u registar i pravo uvida u zbirku isprava ima osoba koja obrazloži postojanje svojeg pravnog interesa. Uvid u registar obavlja se u nazočnosti ovlaštene osobe zadužene za vođenje registra.

Prekršaj udruge i udruge više razine: Udruga sindikata i udruga sindikata više razine kao i udruga poslodavaca i udruga poslodavaca više razine čini prekršaj ako u roku od trideset dana od dana nastale promjene ne prijavi promjenu statuta, osoba ovlaštenih za zastupanje, te prestanak djelovanja udruge.

 

OBRASCI

U Upravnom odjelu za civilno društvo, ljudska prava i sport, Odsjeku za civilno društvo i sport izdaju se na zahtjev stranke: 

  • objave za povlašteni prijevoz u unutarnjem putničkom prijevozu željeznicom i brodom invalidnim osobamasukladno odredbama Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prijevozu („Narodne novine“ broj: 97/00, 101/00 i 98/19),
  • Potvrda o uzdržavanju i potvrda o obiteljskom statusu.