Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Datum objave: 30. lipnja 2020.

Stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, sukladno  Zakonu o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“, broj 102/15. i 98/19. - u daljnjem tekstu: Zakon), podrazumijeva sve oblike kontinuiranog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći od strane neprofitnih pravnih osoba kojima je nadležno upravno tijelo županije, izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (članak 9).
           
Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (u daljnjem tekstu: Zahtjev), može podnijeti:

  • neprofitna pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj koja prikuplja i pruža humanitarnu pomoć na temelju javne ovlasti propisane posebnim zakonom (kao npr. Hrvatski Crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici),
  • neprofitna pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj kojoj je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registrirana djelatnost pod uvjetom da je u razdoblju od dvije godineprije podnošenja Zahtjeva za izdavanje rješenja provela najmanje pet humanitarnih akcija, odnosno manje, ako su akcije trajale ukupno najmanje 180 dana, te
  • zaklada odnosno fundacijačija je zakladna svrha sukladna članku 2. stavku 1. Zakona.

Nadležno upravno tijelo županije, rješenjem će odobriti navedenim pravnim osobama stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 17. stavcima 2. i 3. Zakona.    
       
Spomenutim stavcima propisano je da za dobivanje rješenja moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • pravna osoba ima Program rada za razdoblje od iduće tri godineod dana podnošenja Zahtjeva iz kojeg je vidljivo da su planirane aktivnosti u skladu sa svrhom iz članka 2. stavka 1. Zakona (osiguravanje zaštite života, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja, hrane i odjeće, stanovanja, uvjeta školovanja, pomoći u obnovi, izgradnji i opremanju stambenih, javnih i drugih objekata, prijevoza pomoći i njezine dostupnosti, pomoći za umanjivanje posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih osoba te ublažavanja ili sprječavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti);
  • pravna osoba ima osigurane izvršitelje, prostor i opremupotrebne za provedbu dostavljenog programa rada;
  • pravna osoba je ispunila obvezu plaćanjadospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
  • protiv pravne osobe niti odgovorne osobe u pravnoj osobi ne vodi se kazneni postupakza neko od kaznenih djela navedenih u članku 14. stavku 2. podstavcima 4. i 5. Zakona, nisu pravomoćno osuđene za ta djela, kao ni za prekršaje navedene u članku 14. stavku 2. podstavku 6. Zakona;
  • protiv pravne osobe niti protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi ne vodi se kazneni postupakza kaznena djela iz članka 14. stavku 2. podstavaka 4. i 5. Zakona.

 
Izvršnošću rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći podnositelj Zahtjeva stječe pravo korištenja logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.
Logotip za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći je zaštićeni znak koji služi za prepoznavanje stalnog prikupljača humanitarne pomoći, odnosno građanima predstavlja identifikaciju onih prikupljatelja humanitarne pomoći koji su ispunili uvjete za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.
Preuzimanje  LOGOTIPA
Svakako je važna odrednica Zakona (članak 16.) koja propisuje obvezu stalnom prikupljaču humanitarne pomoći da nadležnom upravnom tijelu županije, u roku od trideset dana od proteka vremenskog razdoblja na koji se odnosi predani Program rada dostavi Izvješće o provedbi Programa rada s dokazima o provedbi, te Program rada koji se odnosi na naredne tri godine.
 
U protivnom, nadležno upravno tijelo županije, po službenoj dužnosti ili na prijedlog drugog nadležnog tijela ukinut će rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, ako iz dostavljenog Izvješća o provedbi trogodišnjeg programa rada proizlazi da stalni prikupljač humanitarne pomoći neopravdano nije izvršio Program rada za prethodno trogodišnje razdoblje.
 
Neprofitna pravna osoba kojoj je rješenje o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći ukinuto iz razloga što neopravdano nije izvršila Trogodišnji program rada može podnijeti novi Zahtjev, tek nakon isteka dvije godine od dana ukidanja rješenja (članak 51.).
                       
Stalni prikupljač humanitarne pomoći dužan je nadležnom upravnom tijelu županije, prijaviti svaku promjenu zbog koje više ne ispunjavaju uvjete propisane Zakonom za stalno prikupljanje humanitarne pomoći najkasnije u roku od trideset dana od nastale promjene (članak 52.).
 
Ukoliko stalni prikupljač humanitarne pomoći ne prijavi takvu promjenu, nadležno upravno tijelo županije, ukinut će rješenje kojim mu se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (članak 50.), što može imati i dodatnu  posljedicu za stalnog prikupljača, a odnosi se na zabranu podnošenja novog Zahtjeva u roku od dvije godine od ukidanja rješenja (članak 51.)
 
Stalni prikupljač humanitarne pomoći obvezan je voditi evidenciju o ukupno prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći, te dostavljati izvješća o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći nadležnom upravnom tijelu županije, jednom godišnje do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content