Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Humanitarna akcija

Datum objave: 30. lipnja 2020.

Humanitarna akcija, sukladno  Zakonu o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“, broj 102/15. i 98/19. - u daljnjem tekstu: Zakon), definirana je kao vremenski ograničeno, organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika, odnosno korisnike ili za definiranu svrhu, po čemu se humanitarna akcija razlikuje od stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći kao kontinuiranog djelovanja. Zakonom nije ograničen broj humanitarnih akcija koje pojedini organizator može provesti na godišnjoj razini, ali je određeno njihovo trajanje koje ne može biti duže od devedeset dana.
Humanitarnom akcijom, u smislu Zakona, ne smatraju se dobrotvorne priredbe i slične aktivnosti koje zaklada, odnosno fundacija organizira radi stjecanja imovine u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje djelovanje zaklada, odnosno fundacija, kao ni humanitarne aktivnosti koje provode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
                       
Ujedno, fizička osoba ne može biti organizator humanitarne akcije radi prikupljanja humanitarne pomoći za svoje osobne potrebe, ali može biti organizator humanitarne akcije usmjerene na prikupljanje pomoći za potrebe članova svoje obitelji. Zakonom je propisano da fizička osoba ne može organizirati humanitarnu akciju radi podmirenja troškova redovnog poslovanja pravne osobe (materijalni troškovi, plaće, troškovi vodoopskrbe i odvodnje, troškovi energenata i dr. komunalnih usluga, i sl.) kao i da pravna osoba ne može organizirati humanitarnu akciju radi podmirenja vlastitih troškova redovnog poslovanja (materijalni troškovi, plaće, troškovi vodoopskrbe i odvodnje, troškovi energenata i drugih komunalnih usluga i sl.), niti troškova redovnog poslovanja bilo koje druge pravne osobe.
 
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se nadležnom upravnom tijelu županije, najmanje petnaest dana prije planiranog početka humanitarne akcije
Nadležno upravno tijelo županije, sukladno  članku 18. stavak 4. Zakona, donijet će rješenje o odobrenju provođenja humanitarne akcije ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • pravna, odnosno fizička osoba koja podnosi zahtjev je ispunila obvezu plaćanjadospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
  • pravna, odnosno fizička osoba koja podnosi Zahtjev ima razrađen Plan provođenja humanitarne akcijete Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći;
  • pravna osoba ni odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno fizička osoba nisu pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djelaiz članka 14. stavka 2. podstavaka 4. i 5. Zakona, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu;
  • pravna osoba niti odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno fizička osoba nisu pravomoćno osuđene za prekršajeiz članka 14. stavka 2. podstavka 6. Zakona, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu;
  • protiv pravne osobe niti protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno protiv fizičke osobe ne vodi se kazneni postupak za kaznena djela iz članka 14. stavka 2. podstavaka 4. i 5.  Zakona;
  • podnositelj zahtjeva ima otvoren račun za humanitarnu akciju.

Sukladno Pravilniku o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći („Narodne novine“, broj 16/20.) već prilikom podnošenja Zahtjeva za izdavanje rješenja kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije organizator je dužan naznačiti vrstu humanitarne akcije koju želi organizirati (Liječenje bolesti; Liječenje djece; Liječenje odraslih osoba; Rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom; Nabava medicinskih uređaja i opreme; Nabava ortopedskih i drugih pomagala; Zadovoljavanje stambenih potreba socijalno osjetljivih skupina; Zadovoljavanje potreba za prehranom i odjećom; Unaprjeđenje uvjeta školovanja; Obnova javnih i drugih objekata; Smanjenje uzroka i posljedica katastrofa, velikih nesreća i kriza uzrokovanih ljudskim djelovanjem; Ublažavanje ili sprječavanje mogućih uzroka socijalne isključenosti; Ostale humanitarne akcije u smislu Zakona o humanitarnoj pomoći). Organizator humanitarne akcije izvršnošću rješenja kojim mu se odobrava provođenje humanitarne akcije dobiva pravo korištenja logotipa za humanitarnu akciju, kao zaštićenog znaka koji služi za prepoznavanje humanitarne akcije koja je provedena u skladu s odredbama Zakona. Organizator humanitarne akcije, sukladno Zakonu, dužan je prikupljena financijska sredstva voditi na računu za humanitarnu akciju (bankovni račun otvoren za pojedinu humanitarnu akciju na kojem je moguće pratiti prihode i rashode sredstava prikupljenih u humanitarnoj akciji, a koji nije osobni bankovni račun fizičke osobe, odnosno bankovni račun pravne osobe namijenjen redovnom poslovanju), a prikupljenu humanitarnu pomoć u naravi dodijeliti korisniku što je prije moguće, te je odgovoran za raspolaganje financijskim sredstvima i drugim oblicima humanitarne pomoći prikupljene u svakoj pojedinoj humanitarnoj akciji, do njihove predaje korisniku ili izvršitelju usluga koji uslugu pruža neposredno korisniku (članak 13. Zakona). Sukladno članku 48. stavka 2. Zakona,  organizator humanitarne akcije dužan je nadležnom upravnom tijelu županije, dostaviti Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od trideset dana od dana završetka humanitarne akcije, te konačno izvješće u roku od petnaest dana nakon posljednje transakcije povezane s provedenom humanitarnom akcijom. Ujedno, uz Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji, organizator humanitarne akcije dužan je dostaviti i dokaz o zatvaranju računa za humanitarnu akciju.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content