Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove nadležan je za obavljanje stručnih, pravnih, savjetodavnih i administrativno-tehničkih poslova koji se odnose na pripremu i organizaciju rada Skupštine i njezinih radnih tijela, pripremu i izradu nacrta općih i drugih akata koje donosi župan, Skupština Županije i njena radna tijela, obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe župana, predsjednika, potpredsjednika i  vijećnike Skupštine Županije te njezinih radnih tijela, izradu, normativnu obradu i objavljivanje akata.

U svom djelokrugu obavljamo pravne poslove i davanje pravnih savjeta i mišljenja za potrebe upravnih tijela, tijela Županije i jedinica lokalne samouprave, pravnu zaštitu, upravljanje i vođenje brige o imovini Županije, uključujući i upravljanje investicijama, provođenje upravnog postupka u pitanjima iz njihove nadležnosti, provođenje drugostupanjskih upravnih postupaka po žalbama istaknutih protiv prvostupanjskih rješenja JLS s područja Međimurske županije.

 

Izrađujemo prijedlog općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radno pravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije te vodimo brigu o upravljanju ljudskim resursima, kadrovske poslove,

Unutar našeg odjela predlažemo i uvodimo informacijsko-komunikacijske tehnologije u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije, poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte i vođenje arhiva za sva tijela Županije. Unutar našeg odjela obavljamo i poslove obrane, informacijske sigurnosti, zaštite i spašavanja, civilne zaštite i vatrogastva, poslove zaštite osoba i imovine, obavljanje poslova za potrebe Službeničkog suda, te drugih poslova sukladno zakonu i važećim propisima.

  • Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove
  • Odsjek za pravne poslove