Informacija o zahtjevu za provedbu Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: Izrada obaloutvrde na rijeci Muri kod naselja Domašinec na desnoj obali u rkm 43,3 (PDF)