REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000130
URBROJ: 2109/1-09-1/03-19-0007
Čakovec, 10.05.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KRISTINA AMBRUŠ, HR-40311 LOPATINEC,
VLADIMIRA NAZORA 40
TOMICA AMBRUŠ, HR-40311 VUČETINEC,
VUČETINEC 43A
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine stambene namjene,
na katastarskoj čestici 8863/2 k.o. Lopatinec u Lopatincu, Ulica Vladimira Nazora bb

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.05.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 12, R. Boškovića 2, Čakovec, tel. 374-101.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.