REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000027
URBROJ: 2109/1-09-2/07-19-0005
Čakovec, 22.03.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine – građenje magistralnog vodovoda Selnica – Vrhovljan,
na katastarskim česticama u k.o. Selnica, k.o. Hlapičina i k.o. Sveti Martin na Muri (na području Općine Selnica, Grada Mursko Središće i Općine Sveti Martin na Muri).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.04.2019. godine, od 11,00 do 14,00 sati, na lokaciji ovog Upravnog odjela u Čakovcu, R. Boškovića 2, soba broj 9 – prizemno.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Ana Belčić, ing.građ.