REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000015
URBROJ: 2109/1-09-1/03-19-0003
Čakovec, 26.02.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
DRAGUTIN ĐURKIN, HR-40318 DEKANOVEC, DOMAŠINEC, GLAVNA 247
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
– stambenu građevinu
na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 8308 k.o. Domašinec u Domašincu, Stjepana Mezge 1

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.03.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 12, R. Boškovića 2, Čakovec, tel. 374-101.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.