REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000055
URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0008

Čakovec, 05.11.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KATARINA VLAH, HR-40321 MALA SUBOTICA, PALOVEC, MALA 8
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
– građevinu stambene namjene, pomoćne i gospodarske namjene,
izgrađene na katastarskim česticama k.č.br. 1141, 1142 i 1148 k.o. Palovec (građevna čestica formirat će se od k.č.br. 1141, 1142 i dio k.č.br. 1148 k.o. Palovec) Palovec, Mala 8.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.11.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.