REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000174
URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0009
Čakovec, 24.10.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija državne ceste D209, dionica Mursko Središće – Slemenice, duljine 7,69 km, 1. skupine,
na katastarskim česticama u k.o. Mursko Središće, k.o. Zebanec, k.o. Štrukovec, k.o. Zasadbreg, k.o. Žiškovec, k.o. Mačkovec na području Grada Mursko Središće i Grada Čakovca u Međimurskoj županiji.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.11.2018. godine od 9:00 do 11:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.