REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000015
URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0008

Čakovec, 30.05.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MARIJA ŠČAVNIČAR, HR-40311 LOPATINEC, OKRUGLI VRH 68A
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
– građevinu stambene namjene,
izgrađenu na katastarskim česticama k.č.br. 8384/5, 8409, 8384/3, 8386/3, 8384/4, 8384/2 i 8386/2 k.o. Lopatinec, Okrugli Vrh 68A.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.06.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.