REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000102
URBROJ: 2109/1-09-2/07-18-0004

Čakovec, 30.05.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
CENTROMETAL d.o.o. HR-40306 Macinec, Glavna 12
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– rekonstrukciju poslovne građevine – dogradnju, 2. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 1529/2 k.o. Macinec (koja se formira od k.č.br. 1529/2, 1505/2, 1502/2, 1501/2, 1497/2, 1496/2, 1495/2, 1494/2, 1493/2, 1492/2, 1491/2, 1490/2, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513/1, 1514/1, 1515/1 k.o. Macinec), Macinec, Glavna 12.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.06.2018 u 09:00 sati, na lokaciji ovog Upravnog odjela u Čakovcu, R. Boškovića 2, soba broj 9 – prizemno..

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Ana Belčić, ing.građ.