REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/18-01/000004
URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0005
Čakovec, 15.05.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – građenje magistralnog vodovoda Selnica – Vrhovljan,
na katastarskim česticama u k.o. Selnica, k.o. Hlapićina i k.o. Sveti Martin na Muri (lokacija naselja Selnica, Hlapičina, Donji Koncovčak, Kapelščak, Žabnik i Vrhovljan na području Općine Selnica, Grada Mursko Središće i Općine Sveti Martin na Muri)

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.05.2018. godine od 08:30 – 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.