REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000004
URBROJ: 2109/1-09/4-18-0007
Prelog, 31.01.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
LPT d.o.o., HR-40323 Prelog, Hrupine 4
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti – dogradnja uprave 2, most 2 (spojna nadstrešnica), južni ulaz i nadstrešnica za bicikle, 2. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 4057/25, 3928, 3929, 3931, 3932, 3933, 3946/4, 3946/5, 3983 (nova građevna čestica broj 4057/25) k.o. Prelog Prelog, Hrupine 4.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.02.2018. od 8:30 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, Prelog, drugi kat (tel. 040 347062).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ISPOSTAVE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.