Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izvedba sifona u sklopu rekonstrukcije murskog nasipa (na dionici km 16,4 – 22,6), nositelja zahvata: Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin.

   EZO_OPPUO_Trnava_sifon