Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Međimurske županije, na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13.) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (“Narodne novine” broj 146/14.) daje Informaciju  o podnesenom zahtjevu za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat “Romski multikulturni centar Sitnice”, nositelj zahvata Grad Mursko Središće.