Rješenje_Majur Štrukovec_ o postupku ocjene prihvatljivosti za područje ekološke mreže za zahvat: “Rekonstrukcija – adaptacija zgrade javne i društvene namjene Majur Štrukovec”