Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 30. stavka 4. i 6. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13), povodom zahtjeva nositelja zahvata: Matija Balaž, Glavna 22, Peklenica, u postupku ocjene prihvatljivosti za područje ekološke mreže za zahvat: “Spremnik krutog stajskog gnoja sa spremnikom gnojnice” donosi  Rješenje_Balaž_Matija (pdf).