Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 30. stavka 4. i 6. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13), povodom zahtjeva nositelja zahvata: HEP Proizvodnja d.o.o. PP HE Sjever, Međimurska cesta 26b, Varaždin, u postupku ocjene prihvatljivosti za područje ekološke mreže za zahvat: “Izmještanje naplavina i nanosa iz spojnog kanala HE Dubrava – desna obala” u Međimurskoj županiji, na k.č.br. 2010/14 i 2010/16 k.o. Sveta Marija donosi  Rješenje_HE Dubrava_desna obala   (pdf)