REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000005
URBROJ: 2109/1-09-1/01-17-0005

Čakovec, 03.08.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA NEDELIŠĆE, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – formiranje građevne čestice i izgradnja uličnog koridora UK6 u zoni “Ciglenice” u Dunjkovcu,
na katastarskim česticama k.č.br. 1020/4, 1020/5, 1020/1, 1021/1, 1018, 1019, 1017, 1016, 1015, 1014, 1010, 1011, 1012, 1013, 1008, 1009 k.o. Dunjkovec (Dunjkovec, dio naselja Ciglenice).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.08.2017. godine od 09:00 – 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča Upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. Na trasi predmetnog zahvata
4. U spis, ovdje.