Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. i članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, brojevi 80/13, 153/13, 78/15) i članka 104. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, broj 47/09) radi ispravljanja pogreške u rješenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode (KLASA: UP/I-351-03/17-03/4, URBROJ:2109/1-09-3/01-17-10 od 20.04.2017. godine), na zahtjev HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Sjever, Međimurska 26c, Varaždin donosi  Rješenje o ispravku pogreške u Rješenju