Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka 46. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine” br. 47/09) u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat “Uređenje korita rijeke Mure od rkm 44+000 do 48+000 u Međimurskoj županiji”, povodom zahtjeva Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu, Varaždin, donosi Rješenje.