Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 30. stavka 4. i 6. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13), povodom zahtjeva nositelja zahvata: Zorana Šajnović, Zasadbreg 58, Sveti Juraj na Bregu, u postupku ocjene prihvatljivosti za područje ekološke mreže za zahvat: “Pomoćna zgrada na k.č.br. 1001 i 1021 k.o. Zasadbreg” u Međimurskoj županiji, donosi Rješenje