Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje   Informaciju  o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja peradarnika i spremišta poljoprivredne mehanizacije na k.č.br. 1221/1, 1221/2, 1222, 1223, 1238 i 1239 k.o. Slakovec, nositelj zahvata OPG Dubravko Heđa, Slakovec 47.

 

     Elaborat zaštite okoliša  IV-04-003-2017-483_dopuna