Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Međimurske županije, na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13.) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (“Narodne novine” broj 146/14.) daje Informaciju   o podnesenom zahtjevu za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat “Pomoćna zgrada na k.č.br. 1001 i 1021 k.o. Zasadbreg”, nositelj zahvata Zoran Šajnović, Zasadbreg 58.